FORÅRSOPVISNINGEN er 10. marts 2024. Sæt kryds i kalenderen.

VEDTÆGTER

§1 Navn
Foreningens navn er I. K. Rosendal Gymnastik. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Foreningen er medlem af DGI Nordjylland.

§2 Virksomhed
Foreningen tilbyder virksomhed i henhold til folkeoplysningsloven. Virksomheden er almennyttig og kontinuerlig. Aktiviteterne er Gymnastik og andre beslægtede aktiviteter.

§3 Formål
Med udgangspunkt i aktiviteterne og i det forpligtende fællesskab, er det foreningens formål at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Formålet er, især hos børn og unge, at udbrede interessen for og kendskab til gymnastik, samt at udvikle færdigheder deri hos medlemmerne.

§4 Medlemmer
Enhver, der ønsker at deltage i foreningens aktiviteter - og som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål – kan blive medlem af foreningen.

Indmeldelse sker ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem/en leder. Indmeldelse sker ved online tilmelding via foreningens hjemmeside. Medlemskab er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent til foreningen. Medlemmer af bestyrelsen bliver automatisk medlem af foreningen.

§5 Kontingent
Kontingent og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen, som også sørger for registrering af medlemskredsen. Kontingent betales forud for en periode, der fastsættes af bestyrelsen.

§6 Udelukkelse
Har et medlem ikke tilmeldt sig og dermed betalt sit kontingent senest 3 måneder efter sæsonstart, udelukkes det fra at deltage i foreningens aktiviteter, indtil indmeldelse er sket.

Et medlem kan desuden udelukkes, hvis det ved omtale eller handling skader foreningens interesser eller anseelse.

§7 Foreningens ledelse
Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. Et flertal af bestyrelsens medlemmer, herunder formand og kasserer skal være myndig. Der kan desuden vælges et antal suppleanter.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2 årig periode, således at et lige antal medlemmer er på valg i lige år, og et ulige antal medlemmer er på valg i ulige år. Suppleanter er på valg hvert år. Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende.

Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægt og generalforsamlingens beslutninger. Den fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

Der afholdes mindst 2 bestyrelsesmøder årligt.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal, heriblandt formanden, er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af afgrænsede opgaver. Et medlem fra foreningens bestyrelse er kontaktperson for et nedsat udvalg.

§8 Regnskab
Foreningens regnskab føres af kassereren. Regnskabsåret er 1. januar – 31. december. Ingen har kommercielle interesser i foreningens virksomhed. Overskud ved foreningens folkeoplysende virksomhed kan ikke tilfalde enkeltpersoner, men vil blive anvendt inden for lovens område. Regnskabet revideres af den/de af generalforsamlingen valgte revisor(er). Placering af foreningens formue: Indsættes på konto i et lokalt valgt pengeinstitut.

§9 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær general-forsamling afholdes hvert år i januar kvartal. Indkaldelse hertil sker med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse, ved elektronisk henvendelse til foreningens medlemmer, offentliggørelse på facebook og hjemmesiden samt opslag i Rosendal Idrætsforum eller ved skriftlig meddelelse til samtlige medlemmer.

Afstemning foregår ved håndsoprækning, dog skal afstemninger foregå skriftlig, når mindst 10% af de fremmødte forlanger dette. Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, og lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

Alle interesserede kan møde op og er valgbare. Kun medlemmer har stemmeret. Stemme kan ikke afgives ved fuldmagt.

Dagsorden på den ordinære generalforsamling er:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Kassereren forelægger regnskabet.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg til bestyrelsen
6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Valg af 3 til repræsentantskabet for Rosendal Idrætsforum
9. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftlig være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Ekstra-ordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal desuden finde sted, når mindst 10% af foreningens medlemmer indsender skriftlig anmodning herom.

§10 Tegningsregler
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af foreningens formand tillige med mindst 1 bestyrelsesmedlem. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom, tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

§11 Vedtægtsændringer
Kun foreningens generalforsamling kan træffe beslutning om ændring/godken-delse af foreningens vedtægt. For at ændre vedtægter skal 2/3 af samtlige afgivne stemmer være for forslaget. Meddelelse om foretagne vedtægtsæn-dringer fremsendes til Folkeoplysningsudvalget.

§12 Foreningens opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i samme anledning indkaldt generalforsamling. Til foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for opløsning på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.

Formuen/overskud i foreningen, opstået ved deltagerbetaling til folkeoplysende virksomhed, vil ved foreningens ophør, blive anvendt til almennyttige formål – fortrinsvis gennem børne- og ungdomsarbejde i Mariagerfjord Kommune – efter den opløsende generalforsamlings beslutning.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 19. februar 2013